Privacy verklaring

mei 2018 comform AVG wetgeving

Dit is de privacyverklaring van Rebecca Agterhuis Holistische Fysiotherapie & Transformatie Coaching , Sparrenlaan 3 ,8051 BB Hattem, Nederland, ingeschreven in het KvK Register onder nummer 68973527.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je een dienst (een cursus, behandeling of product afneemt) of
mijn website bezoekt of reageert op mijn social media uitingen,
dan hebben ik bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rebecca Agterhuis Holistische Fysiotherapie & Transformatie Coaching wil ik transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat Rebecca Agterhuis Holitische Fysiotherapie & Transformatie Coaching uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Hierna heb ik voor jou op een rijtje gezet welke gegevens ik van jou verwerk, waarom ik dat doe en hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rebecca Agterhuis Holistische Fysiotherapie & Transformatie Coaching.

Omdat Rebecca Agterhuis Holitische Fysiotherapie & Transformatie Coaching een dynamisch bedrijf is en in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat ik mijn privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseer. Ik behoud van ook het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op mijn website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

(bedrijfsnaam verder genoemd enkel: Rebecca Agterhuis)

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Rebecca Agterhuis verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

GEGEVENS VAN MIJN KLANTEN

Bij afname van Rebecca Agterhuis behandelingen/verrichtingen verwerk ik in ieder geval je (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres.

SOCIAL MEDIA UITINGEN

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Rebecca Agterhuis verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Rebecca Agterhuis Holistische Fysiotherapie & Transformatie Coaching- adres: Sparrenlaan 3, 8051 BB Hattem - Telefoon: 06-30569820 - web: www.rebecca-agterhuis.nl – email: info@rebecca-agterhuis.nl – IBAN: NL23 INGB0654447160 – Kvk-nummer: 68973527 – BTW-nummer: NL217160463B01
 

MET WELK DOEL VERWERK IK JOUW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING

Rebecca Agterhuis verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Je gegevens worden in Medikad (EPD) verwerkt waardoor ik dossiervorming en de factuur in orde kan maken.

INFORMEREN

Rebecca Agterhuis verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval telefonisch).

RAPPORTAGE

Rebecca Agterhuis verwerkt gegevens van klanten voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van klanten worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele klanten bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe klanten.

CONTACT MET KLANT

Als je contact met Rebecca Agterhuis opneemt of Rebecca Agterhuis met jou per e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kan Rebecca Agterhuis later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kan ik je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, etc.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Rebecca Agterhuis kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE GA IK OM MET DE BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS?

Rebecca Agterhuis zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doe ik onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor anderen zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAAR IK JOUW GEGEVENS?

Voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ik jouw gegevens verwerk en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens.

MAAKT YUNACARE BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Rebecca Agterhuis maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, klantenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

VERSTREKT Rebecca Agterhuis GEGEVENS AAN DERDEN?

Nee. Rebecca Agterhuis verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Rebecca Agterhuis kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Rebecca Agterhuis Holistische Fysiotherapie & Transformatie Coaching- adres: Sparrenlaan 3, 8051 BB Hattem - Telefoon: 06-30569820 - web: www.rebecca-agterhuis.nl – email: info@rebecca-agterhuis.nl – IBAN: NL23 INGB0654447160 – Kvk-nummer: 68973527 – BTW-nummer: NL217160463B01

WISSEN GEGEVENS

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Rebecca Agterhuis de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Je hebt altijd recht om, op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben, bezwaar te maken tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Rebecca Agterhuis die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Rebecca Agterhuis of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e- mail sturen naar info@rebecca-agterhuis.nl Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

Rebecca Agterhuis Holistische Fysiotherapie & Transformatie Coaching- adres: Sparrenlaan 3, 8051 BB Hattem - Telefoon: 06-30569820 - web: www.rebecca-agterhuis.nl – email: info@rebecca-agterhuis.nl – IBAN: NL23 INGB0654447160 – Kvk-nummer: 68973527 – BTW-nummer: NL217160463B01

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.

Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.
Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Rebecca Agterhuis  kun je contact opnemen

met : info@rebecca-agterhuis.nl

Rebecca Agterhuis Holistische Fysiotherapie & Transformatie Coaching- adres: Sparrenlaan 3, 8051 BB Hattem - Telefoon: 06-30569820 - web: www.rebecca-agterhuis.nl – email: info@rebecca-agterhuis.nl – IBAN: NL23 INGB0654447160 – Kvk-nummer: 68973527 – BTW-nummer: NL217160463B01